Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Informacje ogólne

Prawie każdy inwestor, rozważający decyzję o budowie domu, zadaje sobie wiele pytań dotyczących zarówno spraw formalnych jak i wykonawstwa. W naszym Poradniku znajdziecie Państwo mnóstwo użytecznych informacji, które pomogą Wam łatwo przejść przez proces budowy własnego, wymarzonego domu. W poszczególnych zakładkach "Poradnika Inwestora" przedstawiamy w uproszczony sposób wybrane etapy inwestycji.

 


 

Poniżej schematycznie przedstawiono zakres zadań stawianych przed geodezją w różnych postępowaniach.

1. Zależności obrazujące rolę geodety w świetle postępowań administracyjnych w zakresie zamierzeń budowlanych

Postępowanie

Geodeta

Decyzja o warunkach zabudowy

Mapa sytuacyjno-wysokościowa, wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Decyzja o lokalizacji celu publicznego

Mapa sytuacyjno-wysokościowa, wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Decyzja o pozwoleniu na budowę

Mapa do celów projektowych

Projekty branżowe (pozwolenia, zgłoszenia)

Mapa do celów projektowych

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego

Geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego (zagospodarowanie terenu, infrastruktura, inne) oraz wpis w dzienniku budowy

Realizacja budowy wymagającej nadzoru budowlanego

Geodezyjna obsługa budowy (wytyczenie, kontrola posadowienia, plan realizacyjny itp.)

Odbiór budynku i innych obiektów budowlanych w tym infrastruktury

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza (wpisy w dzienniku budowy, szkice dokumentacyjne itp.)

2. Zależności obrazujące rolę geodety w świetle postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki nieruchomościami

Postępowanie

Geodeta

Podział nieruchomości

Geodezyjne opracowanie projektu podziału (w tym sporządzenie mapy z projektem podziału)

Scalenie i podział nieruchomości

Geodezyjne opracowanie projektu scalenia i podziału nieruchomości

Uwłaszczenie i wywłaszczenie nieruchomości

Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych

Realizacja zadań publicznych na nieruchomościach

Dokumentacja geodezyjna do celów prawnych, projekty podziału, mapy do celów projektowych i inne

3. Zależności obrazujące rolę geodety w świetle postępowań z zakresu własności nieruchomości – tryb administracyjny oraz cywilny

Postępowanie

Geodeta

Ustalenie prawnego zasięgu nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Sprawdzenie zasięgu nieruchomości

Wznowienie znaków granicznych bądź ich wyznaczenie

Regulacje granic nieruchomości oraz regulacja stanu prawnego nieruchomości

Podziały, rozgraniczenia, wznowienia, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych

Dokumentacja do celów sądowych– zasiedzenie, współwłasność itp.

Podziały, rozgraniczenia, wznowienia, dokumentacja geodezyjna do celów prawnych

4. Inne

Postępowanie

Geodeta

Planowanie przestrzenne

Mapy do celów planistycznych

Realizacja zadań wynikające ze specustaw (drogi, koleje itp.)

Podziały, regulacje granic, dokumentacja do celów prawnych

Ewidencja gruntów i budynków

Aktualizacja (budynki, użytki gruntowe itp.)

Wody publiczne

Dokumentacja ustalenia linii brzegowej

Ogólnie podziały działek poza ustawą

Projekty podziału działek rolnych i leśnych

Zależności matematyczne

Obliczanie mas ziemnych, profile podłużne i poprzeczne itp.

Lokalizacja

Niwelacja

Określenie położenia punktów

Określenie wysokości punktów

 

 

Content View Hits : 403925