Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podział nieruchomości

Rola geodety:
1. Ocena i analiza podstaw prawnych możliwości podziału
2. Opracowanie wstępnego projektu podziału
2. Opracowanie mapy z projektem podziału
3. Stabilizacja nowych granic (osadzenie nowych znaków granicznych)


Podział terenów budowlanych (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami)


Podziału nieruchomości dokonuje się na podstawie decyzji wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzającej podział, na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Podziału nieruchomości można dokonać jeżeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku braku takiego planu, podziału nieruchomości można dokonać jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnymi, albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wstępny projekt podziału nieruchomości

W celu oceny powyższych warunków (tzn zgodności z planem miejscowym lub przepisami odrębnymi albo decyzją o warunkach zabudowy) należy sporządzić wstępny projekt podziału nieruchomości. Mimo, iż nie jest to konieczne, zaleca się aby wstępny projekt podziału wykonał geodeta. Pomoże to uniknąć niepotrzebnych komplikacji na dalszych etapach postępowania. Opinię o zgodności proponowanego podziału wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Aby wszcząć procedurę podziałową należy złożyć wniosek o podział nieruchomości do Wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Do wniosku należy dołączyć dokumenty:
1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości,
2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2;
3a) pozwolenie, o którym mowa w art. 96 ust. 1a, w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
4) wstępny projekt podziału, z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95,
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
6) wykaz zmian gruntowych,
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
8) mapę z projektem podziału.

W przypadku wymaganej opinii urzędu tzw. postanowienia o podziale , dokumenty do wniosku wymienione od pkt. 5 do 8 dołącza geodeta po wykonaniu czynności podziałowych na gruncie oraz po złożeniu dokumentacji pomiarowej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej .

W większości urzędów niestety stosuje się praktykę podwójnego składania wniosku o podział. Najpierw składa się wniosek o zaopiniowania wstępnego projektu podziału a następnie o wydanie decyzji podziałowej. Podwójne składanie wniosku nie jest jednak poparte aktami prawnymi, stanowi jedynie ułatwienie organizacyjne wewnątrz wydziałowe urzędu. Należy pamiętać, że wnioski muszą być podpisane przez wszystkich właścicieli dzielonej nieruchomości.

Powyższej podziałowej nie wymagają podziały dotyczące kilku szczególnych przypadków opisanych w ustawie, m.in.:
• zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami, wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę, jeżeli podział ma polegać na wydzieleniu dla poszczególnych współwłaścicieli, wskazanych we wspólnym wniosku, budynków wraz z działkami gruntu niezbędnymi do prawidłowego korzystania z tych budynków;
• wydzielenia działki budowlanej, jeżeli budynek został wzniesiony na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze;
• wydzielenia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego.

Projekt podziału nieruchomości

W przypadku pozytywnej opinii można przystąpić do prac związanych z podziałem. W tym celu uprawniony geodeta przeprowadza czynności formalne i techniczne, sporządza odpowiednią dokumentację, którą przekazuje do weryfikacji staroście w celu przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Pozytywny wynik kontroli skutkuje poświadczeniem dokumentacji, którą geodeta przekazuje do urzędu lub zleceniodawcy celem uzupełnienia złożonego wniosku o podział.

Ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości oraz dokumentacja techniczna opracowana przez geodetę stanowią podstawę ujawnienia podziału w ewidencji gruntów i budynków. Od tego momentu można wnioskować u starosty (w ewidencji gruntów i budynków) o dokumentację do celów notarialnych konieczną przy sporządzaniu aktu kupna-sprzedaży.

Stabilizacja nowych granic

W przypadku gdy decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna można zlecić uprawnionemu geodecie stabilizację nowych granic. W tym celu zostaną przeprowadzone czynności formalne i techniczne skutkujące osadzeniem w terenie znaków granicznych oraz aktualizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie stabilizacji punktów granicznych.


Podział terenów rolnych lub leśnych


Jest to tzw. uproszczony podział gdyż nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Ten tryb stosuje się w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne, chyba że dokonanie podziału spowodowałoby konieczność wydzielenia nowych dróg niebędących niezbędnymi drogami dojazdowymi do nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw rolnych albo spowodowałoby wydzielenie działek gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Potrzebne dokumenty:
1. Zaświadczenie z Urzędu Gminy o braku MPZP lub decyzji o warunkach zabudowy;
2. Dokumentacja techniczna z podziału nieruchomości rolnej lub leśnej sporządzona przez uprawnionego geodetę i przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Content View Hits : 403916