Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Pozwolenie na budowę

Rola geodety:
W pierwszej kolejności należy zlecić geodecie sporządzenie mapy do celów projektowych. Mapa ta posłuży do wykonania projektu zagospodarowania działki (lokalizacji budynku, przyłączy itp.)

Po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy i spełnieniu wszystkich warunków zawartych w niniejszym piśmie, możemy już złożyć wniosek o pozwolenie na budowę. Decyzję taką wydaje właściwy dla terenu inwestycji organ (Starostwo Powiatowe) na podstawie wniosku Inwestora.

Do wniosku należy dołączyć:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym uprawnienia do projektowania (aktualnym na dzień opracowania projektu);

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Pozwolenie na budowę lub rozbiórkę może być wydane po uprzednim:

 • przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymagane przepisami o ochronie środowiska;

 • uzyskaniu przez inwestora wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów – uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinny być wydane w terminie 14 dni od dnia zaproponowania rozwiązań.

Jeżeli w terminie 14 dni od uzyskania decyzji nikt się od niej nie odwoła, decyzja staje się prawomocna i możemy przystąpić do realizacji naszej budowy. Na 7 dni przed rozpoczęciem musimy powiadomić starostę o rozpoczęciu prac.

Decyzja wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się prawomocna, nie rozpoczniemy budowy lub przerwiemy ją na okres dłuższy niż 3 lata.

Jeżeli decyzja jest odmowna mamy prawo się od niej odwołać. Odwołanie należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji u wojewody, ale za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Od decyzji wojewody również możemy się odwoływać – w terminie 30 dni do wojewódzkiego sądu administratycyjnego.

Jeśli chcemy wprowadzić istotne zmiany w projekcie, musimy uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę, składając odpowiedni wniosek za opłatą 70–100 zł.

Pozwolenie na budowę może zostać również przeniesione na innego inwestora. W tym wypadku nowy inwestor musi złożyć odpowiedni wniosek za opłatą ok. 90 zł. Do wniosku konieczne jest dołączenie zgody poprzedniego inwestora. Pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora jeśli decyzja o pozwoleniu wygasła (nie rozpoczęcie lub przerwanie budowy na okres 2 lat).

Istnieją obiekty, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Większość z tych obiektów podlega jednak zgłoszeniu w terminie 30 dni przed terminem rozpoczęcia robót. I tak pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

 • obiektów gospodarczych parterowych, budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej,

 • wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki,

 • indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

 • altani obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich,

 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,

 • przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,

 • obiektów małej architektury,

 • ogrodzeń,

 • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych,

 • tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel,

 • znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody,

 • instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

 

Content View Hits : 403919