Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rozpoczęcie budowy

Rola geodety:
1. Wytyczenie budynku potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.
2. Sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych w celu aktualizacji ewidencji gruntów (zgodnie z prawem właściciel ma na to 30dni).

Przed zgłoszeniem o rozpoczęciu budowy należy pamiętać aby wybrać kierownika budowy, który będzie nadzorował powstawanie naszego domu. Gdy już zdecydujemy się na kierownika, wtenczas jego oświadczenie mówiące o przejęciu obowiązku kierowania budową oraz zawiadomienie o terminie rozpoczęcia budowy możemy złożyć w odpowiednim organie (starostwo powiatowe, wydział budownictwa).

W inspektoracie pobieramy dziennik budowy. Stanowi on urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy może zostać wydany dopiero po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. To zeszyt formatu A4, którego strony są ponumerowane, w celu dokonywania wpisów chronologicznie, ponadto strony w dzienniku budowy są podwójne, co umożliwia tworzenie kopii. Poszczególne strony dziennika są opatrzone pieczęcią organu wydającego ten dokument.

Na stronie tytułowej dziennika powinny znajdować się następujące dane:

• numer dziennika budowy (nadany przez organ),

• data wydania dziennika budowy,

• liczba stron dziennika budowy,

• dane personalne inwestora,

• dane dotyczące budowy (adres, rodzaj budowy),

• numer i data wydania pozwolenia na budowę.

Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy, za jego stan i właściwe przechowywanie jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Gdy wykonamy w/w czynności możemy przystąpić do rozpoczęcia budowy domu.

Przy czym trzeba zwrócić uwagę na to jakiego wybieramy wykonawcę prac budowlanych. Powinniśmy kierować się rozsądkiem a nie chęcią zaoszczędzenia pieniędzy. Często tani wykonawca oznacza konieczność wykonania kosztownych poprawek. Pierwszym etapem prac jest wytyczenie budynku. Do tego celu będzie potrzebna nam pomoc geodety. Geodeta wyznaczy nam położenie obiektu zgodne z planem przestrzennym sporządzonym przez projektanta. Również przy wyborze geodety nie powinniśmy się kierować ceną ponieważ tańsze nie znaczy dobrze wykonane. Gdy już geodeta wykona wytyczenie, powinien złożyć podpis w dzienniku budowy.

 

Content View Hits : 403917