Centrum Informacji Geodezyjnej

baza praktycznej wiedzy z dziedziny geodezji i kartografii

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wybrane problemy

W tym dziale prezentujemy wybrane problemy napotkane w poszczególnych płaszczyznach wykonawstwa geodezyjnego pogrupowanych poniżej.

Aby przypomnieć podstawowe informacje pokrótce opisano ich znaczenie i definicje.


I. Ogólnie Ewidencja (akty wprowadzające i definicja)

Podstawowym aktem definiującym Ewidencję jest Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r /Dz.U.2010.193.1287/, gdzie zgodnie z Art.2 pkt.8

Ewidencja gruntów i budynków to jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi gruntami, budynkami i lokalami.

Szczegółowe ustalenia i zakres informacji dot. ewidencji gruntów precyzuje rozporządzenie MRRiB w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r.

/Dz.U. z 2001 r. Nr 38, poz.454/

Kolejnym rozwinięciem i uszczegółowieniem w zakresie ewidencji jest instrukcja techniczna G5, która zawiera praktyczne definicje, informacje, rozwiązania a także wzory druków. Niestety do dziś nie ujęta w obowiązujących standardach technicznych.


II. Ogólnie Mapa zasadnicza (akty wprowadzające i definicja)

Podstawowym aktem wprowadzającym i definiującym mapę zasadniczą jest Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r /Dz.U.2010.193.1287/, gdzie zgodnie z Art.2 pkt.7 mapa zasadnicza to wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Taką samą definicje podaje instrukcja K1, która dodatkowo w par. 8 informuje nas, że mapa zasadnicza służy do celów administracyjnych, prawnych, ewidencyjnych i projektowych oraz stanowi część składową krajowego systemu informacji o terenie (SIT).

Zasady prowadzenia a także znaczenie znaków umownych na mapie zasadniczej normuje właśnie instrukcja K1.


III. Ogólnie GESUT(akty wprowadzające i definicja)

Podstawowym aktem wprowadzającym i definiującym GESUT jest Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r /Dz.U.2010.193.1287/, gdzie zgodnie z Art.2 pkt.14 geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu to uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią.

Najgłębsze znaczenie ma tu jednak sama sieć uzbrojenia terenu, gdzie zgodnie z tą samą ustawą Art. 2 pkt. 11 SUT to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.;

Na bazie tak rozumianej infrastruktury ważną rolę spełnia ewidencja SUT. Aby unormować i ujednolicić te zależności wprowadzono Instrukcję techniczną „G-7” Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – wydaną 1998r, przez GGK.


IV. Ogólnie ZUDP (akty wprowadzające i definicja)

Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej nie jest jednoznacznie zdefiniowany ale jego znaczenie i zadanie jest dość jasne i proste. Pokrótce: Starosta jest odpowiedzialny za właściwą koordynację nowo projektowanej sieci uzbrojenia terenu w celu zapobiegania kolizji przewodów w terenie a co za tym idzie, bezpieczeństwo i ład infrastrukturalny poszczególnych sieci. Zgodnie z Art. 28.1 Prawa geodezyjno Kartograficznego Starosta, koordynując usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu, jest obowiązany jako podstawę do koordynacji przyjmować aktualne informacje zawarte w mapie zasadniczej.

Najszerszy zakres informacji dot. ZUDP znajdziemy w rozporządzeniu MRRiB w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej z 2 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z 2001 r. Nr. 38, poz.455/ w rozdziale 3 „Szczegółowe zasady i Tryb uzgadniania usytuowania Projektowanych Sieci”.

ZUDP działa na równoległej płaszczyźnie z Mapą Zasadniczą oraz GESUT.

Zgodnie z instrukcją K1 treść mapy zasadniczej może być prowadzona w poszczególnych nakładkach tematycznych i tu wyszczególniono jako bazę informacji nakładkę :

R - realizacyjne uzgodnienia projektowe.

 

 

Content View Hits : 423732